Prośba o pomoc!!!!! Literatura

Tematy związane z powoływaniem kuratorów społecznych, aplikacją kuratorską, egzaminem, odbywaniem praktyk studenckich, pisaniem prac dyplomowych itd. Ogólnie: pytania i odpowiedzi, które zainteresują kandydatów do zawodu i pełnienia funkcji kuratora, studentów, uczniów, aplikantów ...

Moderatorzy: Ultima, BBG, Sasquatch

Prośba o pomoc!!!!! Literatura

Postautor: pawmon » 13 mar 2006, 20:27

Witam wszystkich bardzo serdecznie

Aktualnie piszę pracę magisterską na temat "Kurator w postępowaniu cywilnym". Czy może mi ktoś polecić książki z których mogłabym korzystać. Zostało mi niewiele czasu, w mojej bibliotece niestety jest bardzo skromny wybór książek na ten temat. Z góry dziekuję za pomoc.
Pozdrawiam!
pawmon
 
Posty: 4
Rejestracja: 10 mar 2006, 20:33
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Postautor: karunamay » 28 mar 2006, 20:29

witaj, posiadam rozpiske kilku pozycji- może Ci sie przydadza, oto i one:


1. B¡KOWSKA Marta: Praca kuratora sądowego jako forma opieki nad nieletnimi. Kiel. Stud. Pedag. T. 10 (1995) s.197-206.
2. BÊDKOWSKA-HEINE Violetta: Czas wolny uczniów poddanych nadzorowi kuratorów sądowych. Wrocław: Wydaw. UW, 1992.
3. BUCZKO Thadeus: Główne kierunki i skuteczność działań amerykańskich sądów rodzinnych. Acta UL Fol. Psych. 1997 nr 1 s.59-65.
4. BUKOWIECKI Leon: Ratunek dla odrzuconych. Z doświadczeń kuratora. Wokanda 1991 nr 17 s.8.
5. CHORU¯Y Barbara, SZCZYGIE£ Grażyna: Rola kuratorów społecznych w procesie zapobiegania przestępczości. Patol. Społ. Zapob. 1980 t. 9 s.61-67.
6. CIEPLAK Ewa: Opiekuńcza rola kuratora sądowego. Probl. Opiek.-Wychow. 1991 nr 5 s.219-223.
7. Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna sądów rodzinnych : (w świetle nowej ustawy dla nieletnich). Red. Grażyna Olszewska-Baka. Białystok: UW. F, 1990.
8. GNACIKOWSKA Wioletta: Mąż czeka przed bramą. Gaz. Wybor. 1999 nr 53 s.16-17.
9. GÓRSKA Elżbieta: O nowy model kurateli. Opieka Wychow. Ter. 1990 nr 1/2 s.54-56.
10. GROMEK Krystyna: Kurator sądowy - nowe uregulowania prawne. Szk. Spec. 1988 nr 2 s.117-126.
11. HEINE Marek: Wprowadzenie do metodyki pracy kuratora sądowego dla nieletnich. Wrocław: Wydaw. UW, 1986.
12. HURAS Bolesław: Formy i metody pracy kuratora społecznego dla nieletnich. Probl. Opiek.-Wychow. 1995 nr 3 s.30-32.
13. KALINOWSKI Marian: Vademecum rodzinnego kuratora sądowego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984.
14. KAMIÑSKI Jerzy, Milewski Stanisław: Resocjalizacja skazanych : poradnik dla kuratorów sądowych. Wyd. 2 popr. i uzup . - Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1979.
15. KAPIÑSKA-GOGULSKA Katarzyna: Pod okiem kuratora. [Zawodowi kuratorzy w Warszawie]. Argumenty 1988 nr 30 s.7.
16. KNAP Wojciech: Probacja po polsku. Prawo i ¯ycie 1998 nr 11 s.12-13.
17. KOKORZECKA-PIBEROWA Maria: Co może kurator? Pomoc postpenitencjarna. Gaz. Praw. 1983 nr 18 s.8.
18. KOPEÆ-CHRO¦CICKA Michalina: Kurator sądowy - zadania profilaktyczne i resocjalizacyjne. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1984.
19. KORDOWSKI Kazimierz: Rola społecznych kuratorów sądowych w warunkach nowych uregulowań w zakresie kurateli. Eduk. Doros. 1999 nr 2 s.85-91.
20. KOSMALSKA Joanna: Opiekun z nakazu. Prz. tyg. 1999 nr 28 s.17.
21. KRUCZEK Małgorzata, Pietrzyk Agnieszka: Funkcjonowanie instytucji kuratora nieletnich. Stud. Kryminol. Kryminal. i Penit. 1991 t. 21 s.225-238.
22. MACIASZKOWA Janina: Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą. Probl. Opiek.-Wychow. 1990 nr 1/2 s.42-48.
23. MAJER Janina: Nie nauczył się żyć. [Praca kuratora]. Prawo i ¯ycie 1986 nr 39 s.1, 8-9.
24. MAJER Janina: Zostań kuratorem. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1984.
25. MARZEC-HOLKA Krystyna: Instytucja społecznych kuratorów sądowych w świetle badań. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1994.
26. MUDRECKA Irena: Pozycja społeczna rodzinnego kuratora sądowego w podopiecznych rodzinach. Zesz. Nauk. Pedag. / UO Z. 31 (1994) s.77-84.
27. MUDRECKA Irena: Rodzinny kurator sądowy w percepcji nadzorowanych. Studia i Monografie Opole: Wydaw. UO, 1997.
28. MUDRECKA Irena: Umiejscowienie kontroli (LOC) rodzinnych kuratorów sądowych a ich pozycja w percepcji podopiecznych. Opieka Wychow. Ter. 2000 nr 2 s.40-44.
29. NOWAK Anna: Wybrane obszary działalności rodzinnych kuratorów sądowych. Opieka Wychow. Ter. 1999 nr 3 s.5-11.
30. OSTRIHANSKA Zofia, Greczuszkin Aneta: Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego. Wyd. 2 . - Lublin: "Norbertinum", 2000.
31. PASZKIEWICZ Angelika: Efektywność i uwarunkowania wykonywanego nadzoru kuratora przy orzekanych wobec nieletnich środkach poprawczych : fakty i artefakty. Białystok: Wydział Pedagogiki i Psychologii Filii UW, 1992.
32. PAWELA Stanisław: Model kurateli sądowej w świetle projektu kodeksu karnego wykonawczego. Państ. i Prawo 1991 z. 1 s.78-84.
33. POSPISZYL Kazimierz: Kuratorski program resocjalizacyjny - STOP. (Doświadczenia Kanadyjsko-Walijskie). Szk. Spec. 1992 nr 2/3 s.109-112.
34. PRUSIÑSKI Ryszard: Założenia pracy resocjalizacyjnej kuratorów sądowych w systemie zapobiegania kryzysom życiowym podopiecznych. Eduk. Doros. 2001 nr 2 s.85-95.
35. Raporty z badań studenckich kół penitencjarnych. Warszawa: na zlec. IPSiR UW [Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego], 1983.
36. SACZUK Maria: Rola kuratora w sytuacji przemocy w rodzinie. Częstochowski Biul. Ośw. 1996 nr 4 s.43-44.
37. SAWCZUK Beata: Kuratela dla nieletnich. Probl. Opiek-Wychow. 1993 nr 10 s.436-440.
38. SIWEK Danuta: Metodyka pracy kuratora sądowego i opiekuna społecznego : przewodnik do zajęć z przedmiotu : (przeznaczony dla studentów II i III roku pedagogiki resocjalizacyjnej studiów dziennych i zaocznych). Skrypty Uniwersytetu ¦ląskiego Katowice: U¦, 1982.
39. SOBIERAJSKI Paweł: Praca z indywidualnym przypadkiem w ramach nadzoru kuratorskiego : (założenia modelowe). Auxil. Soc. 1999 nr 1/2 s.41-57
40. SOBIERAJSKI Paweł: Praca z uzależnionymi w warunkach dozoru kuratorskiego. Wychow. na co Dzień 1999 nr 10/11 s.15-18
41. SOKOLEWICZ-HIRSZEL Katarzyna: Zawód - kurator sądowy. Gaz. Prawna 1996 nr 34 s.27.
42. STEFAÑSKI Maciej: Samotność kuratora. Prawo i ¯ycie 1998 nr 19 s.7-9.
43. STÊPNIAK Piotr: Co dalej z kuratorami? Gaz. Praw. 1988 nr 19 s.5.
44. STÊPNIAK Piotr: Kuratorzy sądowi. Gaz. Praw. 1987 nr 6 s.3, 6.
45. STÊPNIAK Piotr: Probacja - mity i rzeczywistość. Opieka Wychow. Ter. 1998 nr 1 s.39-44.
46. STÊPNIAK Piotr: Z badań nad młodocianymi, objętymi dozorami kuratorów sądowych oraz wykonywaniem tych dozorów. Nowe Prawo 1990 nr 7/9 s.165-182.
47. SZA£AÑSKI Jan: Współdziałanie wyspecjalizowanych służb socjopsychomedycznych z amerykańskimi sądami rodzinnymi : (na przykładzie Sądu do spraw Spadkowych i Rodzinnych w Salem, dla powiatu Essex, w stanie Massachusetts). Acta Ul Fol. Psychol. Z. 1 (1997) s.47-57.
48. SZYKUT Michał: Funkcjonowanie kurateli zawodowej dla osób dorosłych w systemie przeciwdziałania patologii społecznej. Eduk. Doros. 1999 nr 1 s.85-94.
49. SZYMANOWSKI Teodor: Pod kuratelą: kuratorzy. Rzeczpospolita 1999 nr 301 s.C3.
50. ¦PIEWAK Julian: Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym : poradnik dla sprawujących dozory. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1999.
51. ¦PIEWAK Julian: Rola kuratora sądowego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w nowym Kodeksie karnym wykonawczym. Prz. Więzien. Pol. Nr 18 (1998) s.5-16.
52. TOKARSKI Mirosław, SZA£AJKO Stanisław: Poradnik kuratora sądowego dla dorosłych. Ryki: Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, [2000].
53. TWARDOWSKA Krystyna: Kurator - profesjonalista. Gaz. prawna 1997 nr 28 s.57.
54. WÊGLIÑSKI Andrzej: Organizacja pracy zawodowych kuratorów rodzinnych w zespołach kuratorskich : propozycje. Opieka Wychow. Ter. 1996 nr 1 s.23-33.
55. WÊGLIÑSKI Andrzej: Pedagogiczne i prawne bariery wdrażania reformy zawodowej kurateli rodzinnej w Polsce. Lub. Rocz. Pedag. T. 17 (1995/1996) s.99-111.
56. WÓJCIK Dobrochna: Praca kuratora dla nieletnich w opinii sądów rodzinnych i kuratorów społecznych. Arch. Kryminol. 1988 t. 15 s.203-249.
57. WYCHOWSKI Wiesław: Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą w ocenie sędziów i kuratorów zawodowych. Opieka Wychow. Ter. 1991 nr 3/4 s.21-22.
58. ZAGÓRSKI Janusz: Probacja, czyli nie wykorzystana szansa. Rzeczpospolita 1996 nr 13 s.15.
59. ZAJ¡CZKOWSKI Krzysztof: Działalność inspektorów ds. Nieletnich i Ochrony Rodziny. Probl. Opiek-Wychow. 1992 nr 10 s.443-444.


pozdrawiam
Awatar użytkownika
karunamay
 
Posty: 62
Rejestracja: 10 wrz 2005, 20:21
Lokalizacja: skąd inąd
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Postautor: kur@tork@ » 29 mar 2006, 18:01

karunamay jesteś super - taka fajna bibliografia przyda się chyba wszystkim - taki spisik zawsze mobilizuje mnie do nauki. biorę się za uzupełanianie wiedzy. dziękuję i ja.
kur@tork@
 
Posty: 72
Rejestracja: 26 sty 2006, 15:19
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Postautor: BartK » 29 mar 2006, 18:23

Nie wiem tylko czy autorowi nie chodziło przypadkiem o kuratora procesowego, a to by oznaczało, iż z literatury karunamay'a nic nie znajdzie do pracy :)

pawmonie o jakiego kuratora Ci chodziło?
Awatar użytkownika
BartK
VIP
VIP
 
Posty: 1242
Rejestracja: 25 kwie 2005, 23:07
Lokalizacja: Szczecin-Centrum
Podziękował : 3 razy
Otrzymał podziękowań: 12 razy

Postautor: karunamay » 29 mar 2006, 23:57

Bartłomieju, karunymay - jestem dziewczynką :wink: :P
A jeśli sie nie przyda pawmonowi, to komuś napewno :P

kur@tork@, nie ma za co, podzieliłam sie tym, co mam i staram sie przestudiować :lol:pozdrawiam
Awatar użytkownika
karunamay
 
Posty: 62
Rejestracja: 10 wrz 2005, 20:21
Lokalizacja: skąd inąd
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

MATERIA£Y DO PRACY

Postautor: pawmon » 03 kwie 2006, 22:47

Dziekuję za pomoc!!!!

Bartłomiej ma rację, poszukuję materiałów o kutarorze procesowym. Chodzi mi o warunki ustanowienia i ustania kurateli procesowej.

Za podpowiedź, gdzie mogę znaleźć materiały na powyższy temat będę wdzięczna.

Pozdrawiam!
pawmon
 
Posty: 4
Rejestracja: 10 mar 2006, 20:33
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Postautor: BartK » 03 kwie 2006, 23:23

Najlepiej będzie jak udasz się do najblizszej czytelni/wypożyczalni wydziału prawa. Tam na pewno znajdziesz wystarczającą ilość materiałów na temat kuratora procesowego.
Pozdrawiam
Awatar użytkownika
BartK
VIP
VIP
 
Posty: 1242
Rejestracja: 25 kwie 2005, 23:07
Lokalizacja: Szczecin-Centrum
Podziękował : 3 razy
Otrzymał podziękowań: 12 razy

Postautor: pawmon » 04 kwie 2006, 23:23

wielkie dzięki!
pawmon
 
Posty: 4
Rejestracja: 10 mar 2006, 20:33
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Postautor: rki » 10 kwie 2006, 12:03

ja również dziękuję ;)
rki
 
Posty: 8
Rejestracja: 16 mar 2006, 20:27
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Postautor: emskrzypek » 29 kwie 2006, 15:44

dziękuje bardzo bardzo
emskrzypek
 
Posty: 4
Rejestracja: 06 kwie 2006, 14:49
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Postautor: karunamay » 30 kwie 2006, 17:00

Prosze :)
Awatar użytkownika
karunamay
 
Posty: 62
Rejestracja: 10 wrz 2005, 20:21
Lokalizacja: skąd inąd
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Postautor: Radzio » 24 lip 2006, 9:29

Ta literatra zapewne mi sie przyda. Pisze prace magisterską o funkcjonowaniu i organizacji kurateli sądowej w Polsce i zapewne cos wybiorę! Dziekuję bardzo!
Radzio
 
Posty: 66
Rejestracja: 23 cze 2006, 14:20
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Postautor: marek z. » 09 lis 2006, 16:09

1) Kurator w społeczństwie obywatelskim - http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_03/kis-51.pdf
2) Probacyjne środki polityki karnej - stan i perspektywy - http://www.senat.pl/k4/agenda/seminar/a/001020.pdf
3) Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania - http://www.senat.pl/k5/agenda/seminar/a/031201.pdf
Awatar użytkownika
marek z.
VIP
VIP
 
Posty: 119
Rejestracja: 25 kwie 2005, 21:12
Podziękował : 1 raz
Otrzymał podziękowań: 6 razy

Postautor: kaj77 » 01 kwie 2007, 23:47

~kaj77 - oby każdy mijający dzień był gorszy od następnego

Jak na razie każdy mijający niech będzie też tym najbardziej zaskakującym @adminie, dzieki...
Always look on the bright side of life:)
kaj77
 
Posty: 8
Rejestracja: 03 sty 2007, 1:18
Lokalizacja: Lublin
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

POMOCY!! poszukuje literatury!!

Postautor: nogax » 16 kwie 2007, 9:45

witam poszukuje literatury na temat mojej pracy " System sądowej kurateli karnej wobec wybranych problemów społecznych"
Moze macie jakies pozycje ksiązkowe na ten temat. PROSZÊ O POMOC!!!!
nogax
 
Posty: 1
Rejestracja: 16 kwie 2007, 9:38
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Następna

Wróć do Chcę zostać kuratorem, jestem studentem, potrzebuję pomocy ...

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron